Copyright(c) 2018 TAKANOBU KOBAYASHI. all rights reserved.

Portrait-white shirt

oil on canvas 100×80.3cm 2010