Copyright(c) 2018 TAKANOBU KOBAYASHI. all rights reserved.

Portrait-yukata

oil on canvas 80.3x65.2cm 2007